Newyddion

Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019                           Website designed and maintained by H G Web Designs
Cystadleuaeth Athletau Talaith yr Urdd Nos Fawrth y 26ain o Fehefin teithiodd 19 o athletwyr brwdfrydig o Fro Tegid i Barc Eirias, i gystadlu mewn 14 gweithgaredd yn erbyn goreuon o  6 sir arall. Rydym yn ymfalchio yng nghyrhaeddiad y disgyblion am gyrraedd y lefel yma a roedd yn bleser gweld pob un yn ymdrechu yn wych a dangos penderfyniad anhygoel. A thrwy hynny, mi lwyddodd pob un i guro record personol, boed yn amser neu yn bellter. Gallwn gyhoeddi, gyda balchder mawr, bod 5 gweithgaredd wedi llwyddo i gael podiwm. Dyma’r cyfanswm uchaf mae’r ysgol erioed wedi ei gael a rydym yn eithriadol o falch o’r disgyblion, yn enwedig o gofio ein bod yn cystadlu yn erbyn ysgolion tair gwaith maint Bro Tegid! Dyma’r canlyniadau: 1af Llew Jones - taflu gwaywffon 1af Saran Jones - taflu gwaywffon 2ail Aron Jones - taflu gwaywffon 2ail tîm cyfnewid bechgyn bl3&4 3ydd tîm cyfnewid merched bl3&4 Llongyfarchiadau anferthol i bawb.
Noson Mabolgampau Cawsom noson arbennig eleni yn ein Mabolgampau blynyddol, gyda torf enfawr o rieni, cyfeillion a chyn disgyblion yn mynychu gan greu awyrgylch braf a chyffrous. Roedd yn bleser gweld yr holl blant yn cymeryd rhan gyda gwên a brwdfrydedd enfawr. Gobeithio doedd yr oedolion ddim mewn poen ar ôl y ‘tug of war’ cyffrous!!! Tîm Melyn ddaeth yn fuddugol eleni, gyda Coch yn 2ail, Glas yn 3ydd a Gwyrdd yn 4ydd. Llongyfarchiadau!
Llysgenhadon y flwyddyn Llongyfarchiadau mawr i Cara ac Ioan a gafodd eu gwobrwyo yn Seremoni Chwaraeon Gwynedd a Môn, yng ngaleri Caernarfon ar y 12/7. Mae’r ddau wedi gweithio yn galed iawn eleni yn annog chwaraeon yn yr ysgol a chynnal gweithgareddau amrywiol i’r disgyblion, gan ddangos brwdfrydedd arbennig ac ymroddiad gwych yn eu rôl yn yr ysgol. Rydym yn hynod o falch o’u cyrhaeddiad a diolchwn iddynt am fod yn Lysgenhadon ardderchog.
Cystadleuaeth Llanfyllin Dydd Sadwrn y 14eg o Orffennaf aeth dau dîm o Fro Tegid i Lanfyllin i gystadlu mewn cystadleuaeth pêl-droed 5 bob ochr. Llwyddodd tîm bl5&6 i orffen yn 3ydd yn eu grŵp ar ôl ennill 3, cyfartal 1 a cholli 2. Ymdrech wych a da iawn nhw! Brwydrodd tîm 3&4 eu ffordd i’r ffeinal gan ennill 3 a chael 4 gêm cyfartal. Roedd y ffeinal yn gêm agos iawn yn erbyn Ysgol Dyffryn Banw. Aeth Dyffryn Banw ar y blaen, ond dangosodd hogiau Bro Tegid benderfyniad ac agwedd rhagorol gan ymateb yn wych gyda Lewys yn unioni’r sgôr. Yn amser ychwanegol, llwyddodd Steffan i sgorio gyda bwled o ergyd i gefn y rhwyd i sicrhau y fuddugoliaeth i’r hogiau. Llongyfarchiadau enfawr i’r tîm talentog yma
Cawsom wythnos prysur iawn yn yr ysgol cyn cau am yr Haf, gyda gweithgareddau amrywiol a hwyliog iawn: Rafftio - dyma un o uchafbwyntiau y flwyddyn i ddisgyblion 5&6 a ni chawsom ein siomi eto eleni. Roedd y disgyblion wedi mwynhau y cyffro, y bwrlwm a’r profiad yn fawr iawn. Yn ogystal, roedd y lluniau yn rhai gwerthfawr iawn!!! Cystadleuaeth Barddoni Swel - themau ein cystadleuaeth blynyddol eleni oedd ‘Môr Ladron’ ac o ddarllen cerddi y plant, roedd yn amlwg eu bod wedi mwynhau y gwaith. Roedd y Prifardd Elwyn Edwards, sef Swel, yn llawn canmoliaeth i’r cerddi safonol a oedd yn llawn cymhariaethau unigryw ac effeithiol. Anya Roberts a Cara Jones llwyddodd i ennill y frawddeg orau, Rachel Edwards greodd y bennill orau ar enillydd, a bardd y flwyddyn ym Mro Tegid eleni, yw Hanna Griffith. Yn sicr, roedd cerdd Hanna yn sefyll allan eleni a roedd Swel wedi ei blesio yn fawr gyda’r safon a dewisiadau o eiriau doeth. Llongyfarchiadau mawr Hanna a diolchwn yn fawr i Swel unwaith eto eleni. Ymweliad gan Teleri Davies - pleser oedd cael croesawu Teleri nol atom i ddangos ei chrys a chap Cymru, ar ôl chwarae dros ein gwlad ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn erbyn Yr Alban nol ym mis Chwefror. Rydym yn ymfalchio yn llwyddiannau Teleri ac yn hynod o falch yng nghyrhaeddiad cyn-ddisgybl yr ysgol. Roedd yn ddiddorol iawn cael gwrando ar ei phrofiadau, ei gyrfa rygbi ac wrth gwrs hanes y gêm ei hun. Llongyfarchiadau mawr unwaith eto Teleri a diolch am dy amser. Dymuniadau gorau i’r dyfodol. Gêm y tadau & mamau! - daeth yn amser unwaith eto i’r tadau a mamau yr ysgol herio y disgyblion mewn gemau pêl-droed a phêl-rwyd. Cawsom ddiwrnod cyffrous iawn a hwyliog gyda phawb yn mwynhau y gemau. Tîm coch ddaeth yn fuddugol yn nhwrnamwnt pêl-droed a phêl-rwyd, ond yn bwysicach y disgyblion enillodd y gemau pwysig sef curo yr oedolion!!! Enillodd y merched pêl-rwyd 4-3 yn erbyn y mamau ac enillodd y bechgyn 8-2 yn erbyn y tadau! Diolchwn yn fawr i’r bawb a ddaeth i gymeryd rhan a chyfrannu i’r diwrnod. Cystadleuaeth SO58 - cafodd disgyblion CA2 y cyfle i gynllunio crys-t ar gyfer Tim Williams, tad Anni May dosbarth derbyn, i’w werthu fel rhan o’i fusnes adnabyddus Spirit of 58. Roedd y dyluniadau yn anhygoel gan y disgyblion a phenderfynodd Tim wobrwyo 9 disgybl i gyd, ond y dyluniad a ddaeth i’r brig, a’r syniad fydd yn cael ei roi ar grysau t a’u gwerthu yn yr Eisteddfod i lawr yn Gaerdydd eleni, oedd un Mared Rowlands gyda’r slogan “mae dad yn ffwtbol mad!”. Llongyfarchiadau mawr i Mared, gwobr arbennig iawn a diolch yn fawr i Tim am ei amser a’i garedigrwydd i’r disgyblion. Ffarwelio gyda blwyddyn 6 - daeth yn amser i ffarwelio gyda 19 disgybl arbennig iawn. Rydym wedi bod yn ffodus iawn o gael blwyddyn 6 gwych sydd wedi bod yn esiampl anhygoel i eraill. Mae wedi bod yn bleser eu dysgu a’u gweld yn blodeuo a datblygu dros y blynyddoedd. Diolch yn fawr i chi gyd a dymuniadau gorau i’r dyfodol.  
Sialens Ddarllen yr Haf Yn flynyddol mae Sialens Ddarllen yr Haf yn agored i holl ddisgyblion cynradd, lle mae rhaid iddynt ymweld a’r llyfrgell 3 gwaith yn ystod gwyliau’r Haf a dewis llyfrau amrywiol o’u dewis. Rydym yn hynod o hapus ac yn falch iawn o’r 80 disgybl a wnaeth yr ymdrech i gwblhau y sialens hon, ardderchog blant a daliwch ati i ddarllen!
Bore Coffi Macmillan Bro Tegid Cawsom fore coffi Macmillan llwyddiannus iawn eto eleni yn yr ysgol. Gwnaethpwyd £465 tuag at yr elusen bwysig yma a bydd yr arian yn mynd tuag at y gronfa lleol yma yng Ngogledd Cymru. Diolch arbennig i’r Cyngor Ysgol am eu gwaith trylwyr, i’r rhai a gyfrannodd tuag at y raffl a’r gwobrau, i’r rhai a fu’n brysur yn gwneud cacennau bendigedig ac i bawb a ddaeth i gefnogi. Diolch hefyd i’r plant am gefnogi mor wych. Rydym yn gwerthfawrogi hyn yn fawr iawn.
Pêl-droed yr Urdd Rhanbarth Meirionnydd Llongyfarchiadau enfawr i’r ddau dîm o’r Ysgol a gystadlodd yng nghystadleuaeth Pêl-droed yr Urdd Rhanbarth Meirionnydd ar nos Iau y 18/10. Rydym yn ymfalchio yn llwyddiant y ddau dîm a pherfformiadau unigol y merched. Unwaith eto eleni roedd yn gystadleuaeth cyffrous a chystadleuol, gyda llu o goliau a chyd-chwarae effeithiol. Llwyddodd y tîm glas i gyrraedd y ffeinal ac Ysgol y Traeth oedd y gwrthwynebwyr a dyma beth oedd gêm a hanner! Roedd brwdfrydedd ac ymdrech y merched yn anhygoel a roeddynt yn benderfynol o lwyddo, a hynny trwy ddyfalbarhau fe lwyddodd y tîm i sgorio yr unig gôl o’r gêm, yn ddramatig iawn gyda 3 eiliad yn weddill (!), gyda Hana PK Williams yn sgorio i goroni Bro Tegid yn bencampwyr. Byddent nawr yn cynrychioli Meirionnydd yng nghystadleuaeth Cenedlaethol yr Urdd, yn Aberystwyth ym mis Mai. Llongyfarchiadau a phob lwc!
Cystadleuaeth Pêl-rwyd Gwynedd Yn dilyn llwyddiant trwy Feirionnydd cyn hanner tymor, aeth y garfan yma o Ysgol Bro Tegid i Borthmadog i herio ysgolion mawr Gwynedd yng nghystadleuaeth Chwaraeon am Oes. Yn sicr, roedd yna safon uchel i’r gystadleuaeth a roedd yn bleser gweld bob aelod o’r garfan yn perfformio yn wych a dod a balchder mawr i’r ysgol. Cafodd Bro Tegid y dechrau delfrydol ac aethant ymlaen i ennill y 5 gêm cyntaf, cyn colli i Ysgol y Gelli a chael gêm cyfartal gyda Bro Idris. Gyda’r canlyniadau yma llwyddodd Bro Tegid i orffen yn yr 2ail safle, tu ôl i’r Gelli, a byddant yn awr yn mynd ymlaen i herio siroedd eraill trwy Ogledd Cymru ym mis Ionawr. Llongyfarchiadau mawr a phob lwc yn y rownd nesaf.
Ymgyrch Operation Christmas Child Unwaith eto eleni, roedd yna ddiddordeb mawr i gefnogi’r elusen Operation Christmas Child.  Casglwyd cyfanswm arbennig o 163 o focsus rhwng holl ysgolion y dalgylch a'r gymuned.  Mae cyfraniad pawb yn mynd i wneud gwahaniaeth i fywydau y plant bach fydd yn derbyn y bocsus yma. Diolch i bawb am eich cefnogaeth wych.
Gymnasteg yr Urdd Roedd cystadleuaeth Gymnasteg Rhanbarth yr Urdd yn cael ei chynnal ym Mlaenau Ffestiniog ar nos Fercher y 22/11. Yn flynyddol mae’r safon yn aruchel a roedd yn bleser gweld bod safon eleni cystal. Llwyddodd Alaw Roberts i ddod yn 2ail yn unigol a llwyddodd grŵp Ysgol Bro Tegid i ddod yn 1af, ac oherwydd yn mynd yn eu blaenau i gynrychioli Meirionnydd yn y gystadleuaeth Cenedlaethol yn Aberystwyth ym mis Chwefror. Diolch enfawr i Delyth Jones am ddysgu y merched i safon arbennig.  Llongyfarchiadau mawr a phob lwc yn Aber.
Gala Nofio yr Urdd Llongyfarchiadau enfawr i’r tri disgybl yma o Ysgol Bro Tegid a gafodd lwyddiant mawr yng nghystadleuaeth Gala Nofio Rhanbarth yr Urdd. Llwyddodd y tri i orffen yn y tri uchaf yn eu ras penodol. Llwyddiant arbennig blant.
Pontio’r Cenedlaethau Ers mis Medi 2018 mae disgyblion Blwyddyn 1 yr ysgol a thrigolion Awel Y Coleg wedi bod yn cyfarfod yn wythnosol i gymryd rhan mewn prosiect Pontio’r Cenedlaethau. Mae rhai o’r plant wedi magu perthynas agos iawn gyda’r trigolion, a phawb yn amlwg iawn yn hapus i weld ei gilydd bob wythnos. Cyn dechrau’r prosiect, roedd y trigolion a’r plant yn rhan o greu’r amserlen a phawb wedi cael mewnbwn, er mwyn creu amserlen hwyliog a phwrpasol i bawb. Rydym wedi bod yn greadigol gyda clai, cael sesiwn ‘Dal i symud’ gyda Anti Olwen yn arwain, sesiwn canu hefo Anti Millie a llawer iawn mwy. Erbyn hyn mae rhai o drigolion Cysgod Y Coleg wedi ymuno gyda ni, ac edrychwn ymlaen i barhau gyda’r gweithgareddau wythnosol yn ystod y flwyddyn i ddod.
Sportshall Meirionnydd Daeth yn amser unwaith eto i gystadlu yng nghystadleuaeth Sportshall, sef Athletau dan do. Dolgellau oedd y lleoliad ar gyfer y rownd gyntaf i ysgolion Meirionnydd. Roedd yno gystadlu brwd iawn a safon uchel unwaith eto eleni. Llwyddodd Ysgol Bro Tegid i ddod i’r brig, gyda Ysgol OM Edwards yn agos tu ôl iddynt. Roedd amseroedd y ddwy ysgol ar y trac yn ganmoladwy iawn, ond roedd sgiliau neidio a thaflu Bro Tegid yn arbennig wrth iddynt ennill 4 allan o’r 5 gweithgaredd. Llongyfarchiadau mawr i’r ddwy ysgol a phob lwc iddynt yn y rownd nesaf, pan fyddent yn herio ysgolion mawr trwy Wynedd ar y 21ain o Chwefror ym Mangor.

Newyddion

Cystadleuaeth Athletau Talaith yr Urdd Nos Fawrth y 26ain o Fehefin teithiodd 19 o athletwyr brwdfrydig o Fro Tegid i Barc Eirias, i gystadlu mewn 14 gweithgaredd yn erbyn goreuon o  6 sir arall. Rydym yn ymfalchio yng nghyrhaeddiad y disgyblion am gyrraedd y lefel yma a roedd yn bleser gweld pob un yn ymdrechu yn wych a dangos penderfyniad anhygoel. A thrwy hynny, mi lwyddodd pob un i guro record personol, boed yn amser neu yn bellter. Gallwn gyhoeddi, gyda balchder mawr, bod 5 gweithgaredd wedi llwyddo i gael podiwm. Dyma’r cyfanswm uchaf mae’r ysgol erioed wedi ei gael a rydym yn eithriadol o falch o’r disgyblion, yn enwedig o gofio ein bod yn cystadlu yn erbyn ysgolion tair gwaith maint Bro Tegid! Dyma’r canlyniadau: 1af Llew Jones - taflu gwaywffon 1af Saran Jones - taflu gwaywffon 2ail Aron Jones - taflu gwaywffon 2ail tîm cyfnewid bechgyn bl3&4 3ydd tîm cyfnewid merched bl3&4 Llongyfarchiadau anferthol i bawb.
Noson Mabolgampau Cawsom noson arbennig eleni yn ein Mabolgampau blynyddol, gyda torf enfawr o rieni, cyfeillion a chyn disgyblion yn mynychu gan greu awyrgylch braf a chyffrous. Roedd yn bleser gweld yr holl blant yn cymeryd rhan gyda gwên a brwdfrydedd enfawr. Gobeithio doedd yr oedolion ddim mewn poen ar ôl y ‘tug of war’ cyffrous!!! Tîm Melyn ddaeth yn fuddugol eleni, gyda Coch yn 2ail, Glas yn 3ydd a Gwyrdd yn 4ydd. Llongyfarchiadau!
Llysgenhadon y flwyddyn Llongyfarchiadau mawr i Cara ac Ioan a gafodd eu gwobrwyo yn Seremoni Chwaraeon Gwynedd a Môn, yng ngaleri Caernarfon ar y 12/7. Mae’r ddau wedi gweithio yn galed iawn eleni yn annog chwaraeon yn yr ysgol a chynnal gweithgareddau amrywiol i’r disgyblion, gan ddangos brwdfrydedd arbennig ac ymroddiad gwych yn eu rôl yn yr ysgol. Rydym yn hynod o falch o’u cyrhaeddiad a diolchwn iddynt am fod yn Lysgenhadon ardderchog.
Cystadleuaeth Llanfyllin Dydd Sadwrn y 14eg o Orffennaf aeth dau dîm o Fro Tegid i Lanfyllin i gystadlu mewn cystadleuaeth pêl-droed 5 bob ochr. Llwyddodd tîm bl5&6 i orffen yn 3ydd yn eu grŵp ar ôl ennill 3, cyfartal 1 a cholli 2. Ymdrech wych a da iawn nhw! Brwydrodd tîm 3&4 eu ffordd i’r ffeinal gan ennill 3 a chael 4 gêm cyfartal. Roedd y ffeinal yn gêm agos iawn yn erbyn Ysgol Dyffryn Banw. Aeth Dyffryn Banw ar y blaen, ond dangosodd hogiau Bro Tegid benderfyniad ac agwedd rhagorol gan ymateb yn wych gyda Lewys yn unioni’r sgôr. Yn amser ychwanegol, llwyddodd Steffan i sgorio gyda bwled o ergyd i gefn y rhwyd i sicrhau y fuddugoliaeth i’r hogiau. Llongyfarchiadau enfawr i’r tîm talentog yma
Cawsom wythnos prysur iawn yn yr ysgol cyn cau am yr Haf, gyda gweithgareddau amrywiol a hwyliog iawn: Rafftio - dyma un o uchafbwyntiau y flwyddyn i ddisgyblion 5&6 a ni chawsom ein siomi eto eleni. Roedd y disgyblion wedi mwynhau y cyffro, y bwrlwm a’r profiad yn fawr iawn. Yn ogystal, roedd y lluniau yn rhai gwerthfawr iawn!!! Cystadleuaeth Barddoni Swel - themau ein cystadleuaeth blynyddol eleni oedd ‘Môr Ladron’ ac o ddarllen cerddi y plant, roedd yn amlwg eu bod wedi mwynhau y gwaith. Roedd y Prifardd Elwyn Edwards, sef Swel, yn llawn canmoliaeth i’r cerddi safonol a oedd yn llawn cymhariaethau unigryw ac effeithiol. Anya Roberts a Cara Jones llwyddodd i ennill y frawddeg orau, Rachel Edwards greodd y bennill orau ar enillydd, a bardd y flwyddyn ym Mro Tegid eleni, yw Hanna Griffith. Yn sicr, roedd cerdd Hanna yn sefyll allan eleni a roedd Swel wedi ei blesio yn fawr gyda’r safon a dewisiadau o eiriau doeth. Llongyfarchiadau mawr Hanna a diolchwn yn fawr i Swel unwaith eto eleni. Ymweliad gan Teleri Davies - pleser oedd cael croesawu Teleri nol atom i ddangos ei chrys a chap Cymru, ar ôl chwarae dros ein gwlad ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn erbyn Yr Alban nol ym mis Chwefror. Rydym yn ymfalchio yn llwyddiannau Teleri ac yn hynod o falch yng nghyrhaeddiad cyn-ddisgybl yr ysgol. Roedd yn ddiddorol iawn cael gwrando ar ei phrofiadau, ei gyrfa rygbi ac wrth gwrs hanes y gêm ei hun. Llongyfarchiadau mawr unwaith eto Teleri a diolch am dy amser. Dymuniadau gorau i’r dyfodol. Gêm y tadau & mamau! - daeth yn amser unwaith eto i’r tadau a mamau yr ysgol herio y disgyblion mewn gemau pêl-droed a phêl-rwyd. Cawsom ddiwrnod cyffrous iawn a hwyliog gyda phawb yn mwynhau y gemau. Tîm coch ddaeth yn fuddugol yn nhwrnamwnt pêl-droed a phêl-rwyd, ond yn bwysicach y disgyblion enillodd y gemau pwysig sef curo yr oedolion!!! Enillodd y merched pêl-rwyd 4-3 yn erbyn y mamau ac enillodd y bechgyn 8-2 yn erbyn y tadau! Diolchwn yn fawr i’r bawb a ddaeth i gymeryd rhan a chyfrannu i’r diwrnod. Cystadleuaeth SO58 - cafodd disgyblion CA2 y cyfle i gynllunio crys-t ar gyfer Tim Williams, tad Anni May dosbarth derbyn, i’w werthu fel rhan o’i fusnes adnabyddus Spirit of 58. Roedd y dyluniadau yn anhygoel gan y disgyblion a phenderfynodd Tim wobrwyo 9 disgybl i gyd, ond y dyluniad a ddaeth i’r brig, a’r syniad fydd yn cael ei roi ar grysau t a’u gwerthu yn yr Eisteddfod i lawr yn Gaerdydd eleni, oedd un Mared Rowlands gyda’r slogan “mae dad yn ffwtbol mad!”. Llongyfarchiadau mawr i Mared, gwobr arbennig iawn a diolch yn fawr i Tim am ei amser a’i garedigrwydd i’r disgyblion. Ffarwelio gyda blwyddyn 6 - daeth yn amser i ffarwelio gyda 19 disgybl arbennig iawn. Rydym wedi bod yn ffodus iawn o gael blwyddyn 6 gwych sydd wedi bod yn esiampl anhygoel i eraill. Mae wedi bod yn bleser eu dysgu a’u gweld yn blodeuo a datblygu dros y blynyddoedd. Diolch yn fawr i chi gyd a dymuniadau gorau i’r dyfodol.  
Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019                           Website designed and maintained by H G Web Designs
Bore Coffi Macmillan Bro Tegid Cawsom fore coffi Macmillan llwyddiannus iawn eto eleni yn yr ysgol. Gwnaethpwyd £465 tuag at yr elusen bwysig yma a bydd yr arian yn mynd tuag at y gronfa lleol yma yng Ngogledd Cymru. Diolch arbennig i’r Cyngor Ysgol am eu gwaith trylwyr, i’r rhai a gyfrannodd tuag at y raffl a’r gwobrau, i’r rhai a fu’n brysur yn gwneud cacennau bendigedig ac i bawb a ddaeth i gefnogi. Diolch hefyd i’r plant am gefnogi mor wych. Rydym yn gwerthfawrogi hyn yn fawr iawn.
Sialens Ddarllen yr Haf Yn flynyddol mae Sialens Ddarllen yr Haf yn agored i holl ddisgyblion cynradd, lle mae rhaid iddynt ymweld a’r llyfrgell 3 gwaith yn ystod gwyliau’r Haf a dewis llyfrau amrywiol o’u dewis. Rydym yn hynod o hapus ac yn falch iawn o’r 80 disgybl a wnaeth yr ymdrech i gwblhau y sialens hon, ardderchog blant a daliwch ati i ddarllen!
Pêl-droed yr Urdd Rhanbarth Meirionnydd Llongyfarchiadau enfawr i’r ddau dîm o’r Ysgol a gystadlodd yng nghystadleuaeth Pêl-droed yr Urdd Rhanbarth Meirionnydd ar nos Iau y 18/10. Rydym yn ymfalchio yn llwyddiant y ddau dîm a pherfformiadau unigol y merched. Unwaith eto eleni roedd yn gystadleuaeth cyffrous a chystadleuol, gyda llu o goliau a chyd-chwarae effeithiol. Llwyddodd y tîm glas i gyrraedd y ffeinal ac Ysgol y Traeth oedd y gwrthwynebwyr a dyma beth oedd gêm a hanner! Roedd brwdfrydedd ac ymdrech y merched yn anhygoel a roeddynt yn benderfynol o lwyddo, a hynny trwy ddyfalbarhau fe lwyddodd y tîm i sgorio yr unig gôl o’r gêm, yn ddramatig iawn gyda 3 eiliad yn weddill (!), gyda Hana PK Williams yn sgorio i goroni Bro Tegid yn bencampwyr. Byddent nawr yn cynrychioli Meirionnydd yng nghystadleuaeth Cenedlaethol yr Urdd, yn Aberystwyth ym mis Mai. Llongyfarchiadau a phob lwc!
Cystadleuaeth Pêl-rwyd Gwynedd Yn dilyn llwyddiant trwy Feirionnydd cyn hanner tymor, aeth y garfan yma o Ysgol Bro Tegid i Borthmadog i herio ysgolion mawr Gwynedd yng nghystadleuaeth Chwaraeon am Oes. Yn sicr, roedd yna safon uchel i’r gystadleuaeth a roedd yn bleser gweld bob aelod o’r garfan yn perfformio yn wych a dod a balchder mawr i’r ysgol. Cafodd Bro Tegid y dechrau delfrydol ac aethant ymlaen i ennill y 5 gêm cyntaf, cyn colli i Ysgol y Gelli a chael gêm cyfartal gyda Bro Idris. Gyda’r canlyniadau yma llwyddodd Bro Tegid i orffen yn yr 2ail safle, tu ôl i’r Gelli, a byddant yn awr yn mynd ymlaen i herio siroedd eraill trwy Ogledd Cymru ym mis Ionawr. Llongyfarchiadau mawr a phob lwc yn y rownd nesaf.
Ymgyrch Operation Christmas Child Unwaith eto eleni, roedd yna ddiddordeb mawr i gefnogi’r elusen Operation Christmas Child.  Casglwyd cyfanswm arbennig o 163 o focsus rhwng holl ysgolion y dalgylch a'r gymuned.  Mae cyfraniad pawb yn mynd i wneud gwahaniaeth i fywydau y plant bach fydd yn derbyn y bocsus yma. Diolch i bawb am eich cefnogaeth wych.
Gymnasteg yr Urdd Roedd cystadleuaeth Gymnasteg Rhanbarth yr Urdd yn cael ei chynnal ym Mlaenau Ffestiniog ar nos Fercher y 22/11. Yn flynyddol mae’r safon yn aruchel a roedd yn bleser gweld bod safon eleni cystal. Llwyddodd Alaw Roberts i ddod yn 2ail yn unigol a llwyddodd grŵp Ysgol Bro Tegid i ddod yn 1af, ac oherwydd yn mynd yn eu blaenau i gynrychioli Meirionnydd yn y gystadleuaeth Cenedlaethol yn Aberystwyth ym mis Chwefror. Diolch enfawr i Delyth Jones am ddysgu y merched i safon arbennig.  Llongyfarchiadau mawr a phob lwc yn Aber.
Gala Nofio yr Urdd Llongyfarchiadau enfawr i’r tri disgybl yma o Ysgol Bro Tegid a gafodd lwyddiant mawr yng nghystadleuaeth Gala Nofio Rhanbarth yr Urdd. Llwyddodd y tri i orffen yn y tri uchaf yn eu ras penodol. Llwyddiant arbennig blant.
Pontio’r Cenedlaethau Ers mis Medi 2018 mae disgyblion Blwyddyn 1 yr ysgol a thrigolion Awel Y Coleg wedi bod yn cyfarfod yn wythnosol i gymryd rhan mewn prosiect Pontio’r Cenedlaethau. Mae rhai o’r plant wedi magu perthynas agos iawn gyda’r trigolion, a phawb yn amlwg iawn yn hapus i weld ei gilydd bob wythnos. Cyn dechrau’r prosiect, roedd y trigolion a’r plant yn rhan o greu’r amserlen a phawb wedi cael mewnbwn, er mwyn creu amserlen hwyliog a phwrpasol i bawb. Rydym wedi bod yn greadigol gyda clai, cael sesiwn ‘Dal i symud’ gyda Anti Olwen yn arwain, sesiwn canu hefo Anti Millie a llawer iawn mwy. Erbyn hyn mae rhai o drigolion Cysgod Y Coleg wedi ymuno gyda ni, ac edrychwn ymlaen i barhau gyda’r gweithgareddau wythnosol yn ystod y flwyddyn i ddod.
Sportshall Meirionnydd Daeth yn amser unwaith eto i gystadlu yng nghystadleuaeth Sportshall, sef Athletau dan do. Dolgellau oedd y lleoliad ar gyfer y rownd gyntaf i ysgolion Meirionnydd. Roedd yno gystadlu brwd iawn a safon uchel unwaith eto eleni. Llwyddodd Ysgol Bro Tegid i ddod i’r brig, gyda Ysgol OM Edwards yn agos tu ôl iddynt. Roedd amseroedd y ddwy ysgol ar y trac yn ganmoladwy iawn, ond roedd sgiliau neidio a thaflu Bro Tegid yn arbennig wrth iddynt ennill 4 allan o’r 5 gweithgaredd. Llongyfarchiadau mawr i’r ddwy ysgol a phob lwc iddynt yn y rownd nesaf, pan fyddent yn herio ysgolion mawr trwy Wynedd ar y 21ain o Chwefror ym Mangor.