Newyddion

Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cystadleuaeth Athletau Talaith yr Urdd Nos Fawrth y 26ain o Fehefin teithiodd 19 o athletwyr brwdfrydig o Fro Tegid i Barc Eirias, i gystadlu mewn 14 gweithgaredd yn erbyn goreuon o 6 sir arall. Rydym yn ymfalchio yng nghyrhaeddiad y disgyblion am gyrraedd y lefel yma a roedd yn bleser gweld pob un yn ymdrechu yn wych a dangos penderfyniad anhygoel. A thrwy hynny, mi lwyddodd pob un i guro record personol, boed yn amser neu yn bellter. Gallwn gyhoeddi, gyda balchder mawr, bod 5 gweithgaredd wedi llwyddo i gael podiwm. Dyma’r cyfanswm uchaf mae’r ysgol erioed wedi ei gael a rydym yn eithriadol o falch o’r disgyblion, yn enwedig o gofio ein bod yn cystadlu yn erbyn ysgolion tair gwaith maint Bro Tegid! Dyma’r canlyniadau: 1af Llew Jones - taflu gwaywffon 1af Saran Jones - taflu gwaywffon 2ail Aron Jones - taflu gwaywffon 2ail tîm cyfnewid bechgyn bl3&4 3ydd tîm cyfnewid merched bl3&4 Llongyfarchiadau anferthol i bawb.
Noson Mabolgampau Cawsom noson arbennig eleni yn ein Mabolgampau blynyddol, gyda torf enfawr o rieni, cyfeillion a chyn disgyblion yn mynychu gan greu awyrgylch braf a chyffrous. Roedd yn bleser gweld yr holl blant yn cymeryd rhan gyda gwên a brwdfrydedd enfawr. Gobeithio doedd yr oedolion ddim mewn poen ar ôl y ‘tug of war’ cyffrous!!! Tîm Melyn ddaeth yn fuddugol eleni, gyda Coch yn 2ail, Glas yn 3ydd a Gwyrdd yn 4ydd. Llongyfarchiadau!
Llysgenhadon y flwyddyn Llongyfarchiadau mawr i Cara ac Ioan a gafodd eu gwobrwyo yn Seremoni Chwaraeon Gwynedd a Môn, yng ngaleri Caernarfon ar y 12/7. Mae’r ddau wedi gweithio yn galed iawn eleni yn annog chwaraeon yn yr ysgol a chynnal gweithgareddau amrywiol i’r disgyblion, gan ddangos brwdfrydedd arbennig ac ymroddiad gwych yn eu rôl yn yr ysgol. Rydym yn hynod o falch o’u cyrhaeddiad a diolchwn iddynt am fod yn Lysgenhadon ardderchog.
Cystadleuaeth Llanfyllin Dydd Sadwrn y 14eg o Orffennaf aeth dau dîm o Fro Tegid i Lanfyllin i gystadlu mewn cystadleuaeth pêl-droed 5 bob ochr. Llwyddodd tîm bl5&6 i orffen yn 3ydd yn eu grŵp ar ôl ennill 3, cyfartal 1 a cholli 2. Ymdrech wych a da iawn nhw! Brwydrodd tîm 3&4 eu ffordd i’r ffeinal gan ennill 3 a chael 4 gêm cyfartal. Roedd y ffeinal yn gêm agos iawn yn erbyn Ysgol Dyffryn Banw. Aeth Dyffryn Banw ar y blaen, ond dangosodd hogiau Bro Tegid benderfyniad ac agwedd rhagorol gan ymateb yn wych gyda Lewys yn unioni’r sgôr. Yn amser ychwanegol, llwyddodd Steffan i sgorio gyda bwled o ergyd i gefn y rhwyd i sicrhau y fuddugoliaeth i’r hogiau. Llongyfarchiadau enfawr i’r tîm talentog yma
Cawsom wythnos prysur iawn yn yr ysgol cyn cau am yr Haf, gyda gweithgareddau amrywiol a hwyliog iawn: Rafftio - dyma un o uchafbwyntiau y flwyddyn i ddisgyblion 5&6 a ni chawsom ein siomi eto eleni. Roedd y disgyblion wedi mwynhau y cyffro, y bwrlwm a’r profiad yn fawr iawn. Yn ogystal, roedd y lluniau yn rhai gwerthfawr iawn!!! Cystadleuaeth Barddoni Swel - themau ein cystadleuaeth blynyddol eleni oedd ‘Môr Ladron’ ac o ddarllen cerddi y plant, roedd yn amlwg eu bod wedi mwynhau y gwaith. Roedd y Prifardd Elwyn Edwards, sef Swel, yn llawn canmoliaeth i’r cerddi safonol a oedd yn llawn cymhariaethau unigryw ac effeithiol. Anya Roberts a Cara Jones llwyddodd i ennill y frawddeg orau, Rachel Edwards greodd y bennill orau ar enillydd, a bardd y flwyddyn ym Mro Tegid eleni, yw Hanna Griffith. Yn sicr, roedd cerdd Hanna yn sefyll allan eleni a roedd Swel wedi ei blesio yn fawr gyda’r safon a dewisiadau o eiriau doeth. Llongyfarchiadau mawr Hanna a diolchwn yn fawr i Swel unwaith eto eleni. Ymweliad gan Teleri Davies - pleser oedd cael croesawu Teleri nol atom i ddangos ei chrys a chap Cymru, ar ôl chwarae dros ein gwlad ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn erbyn Yr Alban nol ym mis Chwefror. Rydym yn ymfalchio yn llwyddiannau Teleri ac yn hynod o falch yng nghyrhaeddiad cyn-ddisgybl yr ysgol. Roedd yn ddiddorol iawn cael gwrando ar ei phrofiadau, ei gyrfa rygbi ac wrth gwrs hanes y gêm ei hun. Llongyfarchiadau mawr unwaith eto Teleri a diolch am dy amser. Dymuniadau gorau i’r dyfodol. Gêm y tadau & mamau! - daeth yn amser unwaith eto i’r tadau a mamau yr ysgol herio y disgyblion mewn gemau pêl-droed a phêl-rwyd. Cawsom ddiwrnod cyffrous iawn a hwyliog gyda phawb yn mwynhau y gemau. Tîm coch ddaeth yn fuddugol yn nhwrnamwnt pêl-droed a phêl-rwyd, ond yn bwysicach y disgyblion enillodd y gemau pwysig sef curo yr oedolion!!! Enillodd y merched pêl-rwyd 4-3 yn erbyn y mamau ac enillodd y bechgyn 8-2 yn erbyn y tadau! Diolchwn yn fawr i’r bawb a ddaeth i gymeryd rhan a chyfrannu i’r diwrnod. Cystadleuaeth SO58 - cafodd disgyblion CA2 y cyfle i gynllunio crys-t ar gyfer Tim Williams, tad Anni May dosbarth derbyn, i’w werthu fel rhan o’i fusnes adnabyddus Spirit of 58. Roedd y dyluniadau yn anhygoel gan y disgyblion a phenderfynodd Tim wobrwyo 9 disgybl i gyd, ond y dyluniad a ddaeth i’r brig, a’r syniad fydd yn cael ei roi ar grysau t a’u gwerthu yn yr Eisteddfod i lawr yn Gaerdydd eleni, oedd un Mared Rowlands gyda’r slogan “mae dad yn ffwtbol mad!”. Llongyfarchiadau mawr i Mared, gwobr arbennig iawn a diolch yn fawr i Tim am ei amser a’i garedigrwydd i’r disgyblion. Ffarwelio gyda blwyddyn 6 - daeth yn amser i ffarwelio gyda 19 disgybl arbennig iawn. Rydym wedi bod yn ffodus iawn o gael blwyddyn 6 gwych sydd wedi bod yn esiampl anhygoel i eraill. Mae wedi bod yn bleser eu dysgu a’u gweld yn blodeuo a datblygu dros y blynyddoedd. Diolch yn fawr i chi gyd a dymuniadau gorau i’r dyfodol.
Sialens Ddarllen yr Haf Yn flynyddol mae Sialens Ddarllen yr Haf yn agored i holl ddisgyblion cynradd, lle mae rhaid iddynt ymweld a’r llyfrgell 3 gwaith yn ystod gwyliau’r Haf a dewis llyfrau amrywiol o’u dewis. Rydym yn hynod o hapus ac yn falch iawn o’r 80 disgybl a wnaeth yr ymdrech i gwblhau y sialens hon, ardderchog blant a daliwch ati i ddarllen!
Bore Coffi Macmillan Bro Tegid Cawsom fore coffi Macmillan llwyddiannus iawn eto eleni yn yr ysgol. Gwnaethpwyd £465 tuag at yr elusen bwysig yma a bydd yr arian yn mynd tuag at y gronfa lleol yma yng Ngogledd Cymru. Diolch arbennig i’r Cyngor Ysgol am eu gwaith trylwyr, i’r rhai a gyfrannodd tuag at y raffl a’r gwobrau, i’r rhai a fu’n brysur yn gwneud cacennau bendigedig ac i bawb a ddaeth i gefnogi. Diolch hefyd i’r plant am gefnogi mor wych. Rydym yn gwerthfawrogi hyn yn fawr iawn.
Pêl-droed yr Urdd Rhanbarth Meirionnydd Llongyfarchiadau enfawr i’r ddau dîm o’r Ysgol a gystadlodd yng nghystadleuaeth Pêl-droed yr Urdd Rhanbarth Meirionnydd ar nos Iau y 18/10. Rydym yn ymfalchio yn llwyddiant y ddau dîm a pherfformiadau unigol y merched. Unwaith eto eleni roedd yn gystadleuaeth cyffrous a chystadleuol, gyda llu o goliau a chyd-chwarae effeithiol. Llwyddodd y tîm glas i gyrraedd y ffeinal ac Ysgol y Traeth oedd y gwrthwynebwyr a dyma beth oedd gêm a hanner! Roedd brwdfrydedd ac ymdrech y merched yn anhygoel a roeddynt yn benderfynol o lwyddo, a hynny trwy ddyfalbarhau fe lwyddodd y tîm i sgorio yr unig gôl o’r gêm, yn ddramatig iawn gyda 3 eiliad yn weddill (!), gyda Hana PK Williams yn sgorio i goroni Bro Tegid yn bencampwyr. Byddent nawr yn cynrychioli Meirionnydd yng nghystadleuaeth Cenedlaethol yr Urdd, yn Aberystwyth ym mis Mai. Llongyfarchiadau a phob lwc!
Cystadleuaeth Pêl-rwyd Gwynedd Yn dilyn llwyddiant trwy Feirionnydd cyn hanner tymor, aeth y garfan yma o Ysgol Bro Tegid i Borthmadog i herio ysgolion mawr Gwynedd yng nghystadleuaeth Chwaraeon am Oes. Yn sicr, roedd yna safon uchel i’r gystadleuaeth a roedd yn bleser gweld bob aelod o’r garfan yn perfformio yn wych a dod a balchder mawr i’r ysgol. Cafodd Bro Tegid y dechrau delfrydol ac aethant ymlaen i ennill y 5 gêm cyntaf, cyn colli i Ysgol y Gelli a chael gêm cyfartal gyda Bro Idris. Gyda’r canlyniadau yma llwyddodd Bro Tegid i orffen yn yr 2ail safle, tu ôl i’r Gelli, a byddant yn awr yn mynd ymlaen i herio siroedd eraill trwy Ogledd Cymru ym mis Ionawr. Llongyfarchiadau mawr a phob lwc yn y rownd nesaf.
Ymgyrch Operation Christmas Child Unwaith eto eleni, roedd yna ddiddordeb mawr i gefnogi’r elusen Operation Christmas Child. Casglwyd cyfanswm arbennig o 163 o focsus rhwng holl ysgolion y dalgylch a'r gymuned. Mae cyfraniad pawb yn mynd i wneud gwahaniaeth i fywydau y plant bach fydd yn derbyn y bocsus yma. Diolch i bawb am eich cefnogaeth wych.
Gymnasteg yr Urdd Roedd cystadleuaeth Gymnasteg Rhanbarth yr Urdd yn cael ei chynnal ym Mlaenau Ffestiniog ar nos Fercher y 22/11. Yn flynyddol mae’r safon yn aruchel a roedd yn bleser gweld bod safon eleni cystal. Llwyddodd Alaw Roberts i ddod yn 2ail yn unigol a llwyddodd grŵp Ysgol Bro Tegid i ddod yn 1af, ac oherwydd yn mynd yn eu blaenau i gynrychioli Meirionnydd yn y gystadleuaeth Cenedlaethol yn Aberystwyth ym mis Chwefror. Diolch enfawr i Delyth Jones am ddysgu y merched i safon arbennig. Llongyfarchiadau mawr a phob lwc yn Aber.
Gala Nofio yr Urdd Llongyfarchiadau enfawr i’r tri disgybl yma o Ysgol Bro Tegid a gafodd lwyddiant mawr yng nghystadleuaeth Gala Nofio Rhanbarth yr Urdd. Llwyddodd y tri i orffen yn y tri uchaf yn eu ras penodol. Llwyddiant arbennig blant.
Pontio’r Cenedlaethau Ers mis Medi 2018 mae disgyblion Blwyddyn 1 yr ysgol a thrigolion Awel Y Coleg wedi bod yn cyfarfod yn wythnosol i gymryd rhan mewn prosiect Pontio’r Cenedlaethau. Mae rhai o’r plant wedi magu perthynas agos iawn gyda’r trigolion, a phawb yn amlwg iawn yn hapus i weld ei gilydd bob wythnos. Cyn dechrau’r prosiect, roedd y trigolion a’r plant yn rhan o greu’r amserlen a phawb wedi cael mewnbwn, er mwyn creu amserlen hwyliog a phwrpasol i bawb. Rydym wedi bod yn greadigol gyda clai, cael sesiwn ‘Dal i symud’ gyda Anti Olwen yn arwain, sesiwn canu hefo Anti Millie a llawer iawn mwy. Erbyn hyn mae rhai o drigolion Cysgod Y Coleg wedi ymuno gyda ni, ac edrychwn ymlaen i barhau gyda’r gweithgareddau wythnosol yn ystod y flwyddyn i ddod.
Sportshall Meirionnydd Daeth yn amser unwaith eto i gystadlu yng nghystadleuaeth Sportshall, sef Athletau dan do. Dolgellau oedd y lleoliad ar gyfer y rownd gyntaf i ysgolion Meirionnydd. Roedd yno gystadlu brwd iawn a safon uchel unwaith eto eleni. Llwyddodd Ysgol Bro Tegid i ddod i’r brig, gyda Ysgol OM Edwards yn agos tu ôl iddynt. Roedd amseroedd y ddwy ysgol ar y trac yn ganmoladwy iawn, ond roedd sgiliau neidio a thaflu Bro Tegid yn arbennig wrth iddynt ennill 4 allan o’r 5 gweithgaredd. Llongyfarchiadau mawr i’r ddwy ysgol a phob lwc iddynt yn y rownd nesaf, pan fyddent yn herio ysgolion mawr trwy Wynedd ar y 21ain o Chwefror ym Mangor.
Athletau Sportshall Gwynedd Ar ôl eu llwyddiant trwy Feirionnydd, daeth yn amser i dîm talentog Athletau Ysgol Bro Tegid deithio i Fangor, i gystadlu yn erbyn goreuon ac ysgolion enfawr Gwynedd y gystadleuaeth Sportshall. Yn flynyddol mae’r gystadleuaeth hon yn creu cynnwrf ac awyrgylch drydanol a mae’r safon yn cynyddu bob blwyddyn. Eleni, cafodd 3 record eu torri, a’r 3 o Fro Tegid gyda’r ‘Speed Bounce’ ac amser mewn dwy ras gyfnewid. Roedd agwedd y 9 disgybl yn anhygoel a dangosodd pob un sgiliau canolbwyntio aruchel ac awch arbennig i wneud eu gorau. Ysgol Bro Tegid daeth yn fuddugol yn y diwedd gyda Ysgol O.M. Edwards yn 2ail - clod mawr i Bala sydd yn dangos bod yna dalent aruchel ym Mhenllyn! Dyma fydd y tro olaf i Fro Tegid gystadlu yn y gystadleuaeth hon fel ysgol, a dyma beth oedd diweddglo perffaith a sicrhau buddugoliaeth gref o ennill y gystadleuaeth adnabyddus hon am y 7fed flwyddyn yn olynol! Llwyddiant ysgubol a llongyfarchiadau mawr blant.
Cogyddion ifanc Y Bala! Unwaith eto eleni daeth cogyddion brwdfrydig o Ysgol Bro Tegid a Ysgol Beuno Sant i gystadlu yng nghystadleuaeth coginio yr Urdd sef CogUrdd. Roedd yn rhaid paratoi cebabs llysieuol a phesto heb gnau o flaen llygaid crâff y beirniad, Mrs Catrin Morris. Llongyfarchiadau i bob un ohonynt am wneud mor wych. Y buddugwyr eleni oedd: Ysgol Bro Tegid - 1af i Alys, cydradd 2il i Lili a Hana. Diolch yn fawr i bob un am gystadlu ac am gefnogaeth wych gan y rhieni a diolch arbennig i Mrs Catrin Morris am feirniadu.
Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd Cawsom Eisteddfod Sir lwyddiannus iawn eleni gyda 9 eitem gwahanol yn cystadlu. Cafodd Kaytlin 2ail yn y llefaru i ddysgwyr Bl.5a6, y parti Deulais a’r grwp llefaru yn 2ail. Daeth grŵp dawnsio gwerin Bl.3 a 4 a grŵp dawnsio gwerin Bl.5 a 6 yn 2ail hefyd, a pawb wedi cael canmoliaeth uchel iawn. Ond yn cynrychioli Ysgol Bro Tegid yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd mis Mai fydd Caio gyda’r unawd canu Bl.2 ac iau, Madi yn dawnsio Hip Hop Bl.6 ac iau, y parti unsain a’r côr. Rydym yn ymfalchïo’n fawr iawn yn llwyddiant ac ymroddiad y disgyblion a phob lwc iddynt i gyd.
Mwy am yr Eisteddfod! Daeth rhagor o lwyddiant i'r ysgol gyda Celf a Chrefft yr Urdd. Llongyfarchiadau enfawr i Jac Owen, Becca Roberts, Tili Galdo, Mared Rowlands, Cadi Llywela, Crystal Kimberley ac i grwp Noa, Maxli, Sebi a Thomas am gael 1af, a bydd eu gwaith yn mynd lawr i'r Genedlaethol yng Nghaerdydd i gael eu beirniadu yn erbyn goreuon Cymru. Pob lwc i chi gyd. Roedd 28 o waith y disgyblion wedi llwyddo i gyrraedd y 3 uchaf a mae posib i chi weld y canlyniadau ar y linc isod: http://digwyddiadau.urdd.org/files/8915/5430/7027/Canlyniadau_Celf_Rhanbarth_2019.pdf Diolch o galon i'r holl wirfoddolwyr (Rita, Liz, Diane, Dorothy Ann ac Helen) am eu hamser a chymorth gyda'r llu o waith anhygoel gyda'r plant.
Rygbi Tag Meirionnydd Ar y 5ed o Ebrill aeth merched blwyddyn 4, 5 a 6 i gymryd rhan yn y gystadleuaeth Rygbi tag, a gynhalwyd ar y 3G, gyda chwaraewraig Rhyngwladol o’r enw Gwenllian Pyrs yn dyfarnu. Roedd 3 tîm o’r ysgol (Y Gwyniaid, Y Gleision a’r Gwylltiaid) yn cymryd rhan a pleser oedd gweld pob un tîm yn cyd-chwarae yn arbennig o dda ac yn mwynhau eu hunain. Llwyddodd Y Gwylltiaid i gyrraedd y ffeinal yng nghystadleuaeth ‘Y Plât’. Aeth Y Gleision i’r rownd cyn-derfynol yn ‘Y Gwpan’ ac aeth Y Gwyniaid un ymhellach gan lwyddo i ennill y prif gystadleuaeth. Roedd y ffeinal yn gêm hynod o gyffrous ac agos yn erbyn Ysgol Bro Tryweryn, gyda Elin Jones yn sgorio chwip o gais yn yr eiliadau olaf i sicrhau y fuddugoliaeth i’r Gwyniaid. Byddent yn awr yn cynrychioli Meirionnydd yng nghystadleuaeth Cenedlaethol yr Urdd, yn Aberystwyth, ym mis Mai. Llongyfarchiadau enfawr a phob lwc
Rygbi Rhanbarth yr Urdd Ar nos Fawrth y 30ain o Fai cynhalwyd y gystadleuaeth Rygbi Rhanbarth Meirionnydd ar gae Maes y Gwyniaid, Clwb Rygbi Y Bala. Roedd yn gystadleuaeth safonol iawn gyda nifer fawr o daclo ffyrnig a cheisiadau gwych. Yn y diwedd, Ysgol Bro Tegid daeth i’r brig trwy sgorio fwy o geisiadau na Ysgol Bro Tryweryn, a ddaeth yn ail agos. Llongyfarchiadau mawr i’r bechgyn a fydd yn awr yn cael y cyfle i ddangos eu sgiliau yn Aberystwyth penwythnos nesaf, yng nghystadleuaeth Cenedlaethol yr Urdd. Dyma beth fydd penwythnos prysur i’r ysgol, lle fydd 4 tîm yn cystadlu yn erbyn goreuon Cymru mewn 4 cystadleuaeth; pêl-droed i fechgyn, pêl-droed i ferched, rygbi tag i ferched a rygbi taclo i fechgyn. Dymuniadau gorau i bawb a mwynhewch y profiad.
Llyfrau i’r Gymuned Dyma bedwar disgybl o flwyddyn 6 Ysgol Bro Tegid sydd ar y Cyngor Ysgol, Efa, Alys, Oliver ac Osian yn cyflwyno dau focs yn llawn o lyfrau darllen amrywiol i feddygfa’r Bala ac i’r Ganolfan Hamdden. Maent yn gobeithio bydd plant yr ardal yn elwa o gael mwynhau’r llyfrau yma. Diolch arbennig i ddisgyblion a rhieni Bro Tegid am gefnogi’r ymgyrch yma fel rhan o ddathliadau Diwrnod Y Llyfr eleni.
Chwaraeon Cenedlaethol yr Urdd Dyma hanes 4 tîm Ysgol Bro Tegid yn cystadlu (am y tro olaf) yng nghystadleuaeth Cenedlaethol yr Urdd, yn Aberystwyth, yn erbyn goreuon Cymru: Cystadleuaeth pêl-droed blwyddyn 3&4: Llwyddodd y bechgyn i ennill 4 gêm a chael 1 gêm cyfartal i ddod yn gyntaf drwy Gymru gyfan. Roedd safon eu chwarae yn aruchel, gyda sgiliau cydweithio ac ymdrech ardderchog i gyd fynd gyda’r sgiliau pêl-droed dawnus. Dyma beth fydd tîm ar gyfer y dyfodol! Cystadleuaeth pêl-droed merched 7-bob-ochr: Perfformiodd y merched yn arbennig gan gystadlu yn wych yn erbyn ysgolion dwbl ein maint ni i gael 2 gêm gyfartal a cholli 1. Cyd-chwarae arbennig gan ddangos awch rhagorol i lwyddo. Gall bob un o’r merched fod yn falch tu hwnt o’u perfformiad. Cystadleuaeth rygbi tag i ferched: Llwyddodd y merched i ennill 4 allan o 4 yn y grŵp gan chwarae rygbi o safon aruchel, a hynny yn erbyn ysgolion tair gwaith maint Bro Tegid! Roedd yn bleser gwylio y tîm yn perfformio mor ffantastig. Yn anffodus, colli 20-15 yn yr wyth olaf oedd eu hanes, ond roedd yr ymdrech ar perfformiad yn un arbennig. Gwych ferched. Cystadleuaeth rygbi taclo i fechgyn: Roedd safon y gystadleuaeth yn un uchel iawn, yn enwedig gyda charfan mor fach, a roedd dipyn o her o flaen yr hogiau yn erbyn timau cryf o’r De. Colli bob gêm oedd hanes y tîm ond dangosodd pob un chwaraewr bod ganddynt galon fawr ac agwedd wych i ddyfalbarhau tan y diwedd, a llwyddodd y tîm i sgorio ambell i gais o safon uchel. Rydym yn ymfalchio yn eu llwyddiant a bydd y profiad gwych yn aros yn eu cof. Llongyfarchiadau i chi gyd.
Enillwyr Cenedlaethol Celf a Chrefft Cafodd Ysgol Bro Tegid newyddion da iawn yn ddiweddar pan glywsom fod pump o wobrau wedi dod i’r ysgol mewn amrywiol gystadlaethau Celf a Chrefft, a hynny ar lefel Cenedlaethol. Llongyfarchiadau mawr i Tilly (2il am argraffu), Crystal (2il am luniadu), Mared (3ydd am argraffu), Cadi (3ydd am waith tecstiliau) ac i Maxli, Noa, Thomas a Sebi (3ydd am greu arteffact - gwaith grŵp). Bydd eu gwaith yn cael eu harddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd. Mae’r ysgol yn ddiolchgar iawn i’n gwirfoddolwyr prysur sydd bob amser mor barod i’n helpu a rhoi arweiniad gwych i’r disgyblion, ac wedi gwneud hynny ers blynyddoedd. Diolch arbennig i Rita Jones, Liz Jones, Diane Jones a Dorothy Ann Jones am eu holl waith gyda’r clwb celf eleni ac am gynnig profiadau gwych i’r disgyblion a diolch hefyd i’r rhieni am eu cefnogaeth.

Newyddion

Cystadleuaeth Athletau Talaith yr Urdd Nos Fawrth y 26ain o Fehefin teithiodd 19 o athletwyr brwdfrydig o Fro Tegid i Barc Eirias, i gystadlu mewn 14 gweithgaredd yn erbyn goreuon o 6 sir arall. Rydym yn ymfalchio yng nghyrhaeddiad y disgyblion am gyrraedd y lefel yma a roedd yn bleser gweld pob un yn ymdrechu yn wych a dangos penderfyniad anhygoel. A thrwy hynny, mi lwyddodd pob un i guro record personol, boed yn amser neu yn bellter. Gallwn gyhoeddi, gyda balchder mawr, bod 5 gweithgaredd wedi llwyddo i gael podiwm. Dyma’r cyfanswm uchaf mae’r ysgol erioed wedi ei gael a rydym yn eithriadol o falch o’r disgyblion, yn enwedig o gofio ein bod yn cystadlu yn erbyn ysgolion tair gwaith maint Bro Tegid! Dyma’r canlyniadau: 1af Llew Jones - taflu gwaywffon 1af Saran Jones - taflu gwaywffon 2ail Aron Jones - taflu gwaywffon 2ail tîm cyfnewid bechgyn bl3&4 3ydd tîm cyfnewid merched bl3&4 Llongyfarchiadau anferthol i bawb.
Noson Mabolgampau Cawsom noson arbennig eleni yn ein Mabolgampau blynyddol, gyda torf enfawr o rieni, cyfeillion a chyn disgyblion yn mynychu gan greu awyrgylch braf a chyffrous. Roedd yn bleser gweld yr holl blant yn cymeryd rhan gyda gwên a brwdfrydedd enfawr. Gobeithio doedd yr oedolion ddim mewn poen ar ôl y ‘tug of war’ cyffrous!!! Tîm Melyn ddaeth yn fuddugol eleni, gyda Coch yn 2ail, Glas yn 3ydd a Gwyrdd yn 4ydd. Llongyfarchiadau!
Llysgenhadon y flwyddyn Llongyfarchiadau mawr i Cara ac Ioan a gafodd eu gwobrwyo yn Seremoni Chwaraeon Gwynedd a Môn, yng ngaleri Caernarfon ar y 12/7. Mae’r ddau wedi gweithio yn galed iawn eleni yn annog chwaraeon yn yr ysgol a chynnal gweithgareddau amrywiol i’r disgyblion, gan ddangos brwdfrydedd arbennig ac ymroddiad gwych yn eu rôl yn yr ysgol. Rydym yn hynod o falch o’u cyrhaeddiad a diolchwn iddynt am fod yn Lysgenhadon ardderchog.
Cystadleuaeth Llanfyllin Dydd Sadwrn y 14eg o Orffennaf aeth dau dîm o Fro Tegid i Lanfyllin i gystadlu mewn cystadleuaeth pêl-droed 5 bob ochr. Llwyddodd tîm bl5&6 i orffen yn 3ydd yn eu grŵp ar ôl ennill 3, cyfartal 1 a cholli 2. Ymdrech wych a da iawn nhw! Brwydrodd tîm 3&4 eu ffordd i’r ffeinal gan ennill 3 a chael 4 gêm cyfartal. Roedd y ffeinal yn gêm agos iawn yn erbyn Ysgol Dyffryn Banw. Aeth Dyffryn Banw ar y blaen, ond dangosodd hogiau Bro Tegid benderfyniad ac agwedd rhagorol gan ymateb yn wych gyda Lewys yn unioni’r sgôr. Yn amser ychwanegol, llwyddodd Steffan i sgorio gyda bwled o ergyd i gefn y rhwyd i sicrhau y fuddugoliaeth i’r hogiau. Llongyfarchiadau enfawr i’r tîm talentog yma
Cawsom wythnos prysur iawn yn yr ysgol cyn cau am yr Haf, gyda gweithgareddau amrywiol a hwyliog iawn: Rafftio - dyma un o uchafbwyntiau y flwyddyn i ddisgyblion 5&6 a ni chawsom ein siomi eto eleni. Roedd y disgyblion wedi mwynhau y cyffro, y bwrlwm a’r profiad yn fawr iawn. Yn ogystal, roedd y lluniau yn rhai gwerthfawr iawn!!! Cystadleuaeth Barddoni Swel - themau ein cystadleuaeth blynyddol eleni oedd ‘Môr Ladron’ ac o ddarllen cerddi y plant, roedd yn amlwg eu bod wedi mwynhau y gwaith. Roedd y Prifardd Elwyn Edwards, sef Swel, yn llawn canmoliaeth i’r cerddi safonol a oedd yn llawn cymhariaethau unigryw ac effeithiol. Anya Roberts a Cara Jones llwyddodd i ennill y frawddeg orau, Rachel Edwards greodd y bennill orau ar enillydd, a bardd y flwyddyn ym Mro Tegid eleni, yw Hanna Griffith. Yn sicr, roedd cerdd Hanna yn sefyll allan eleni a roedd Swel wedi ei blesio yn fawr gyda’r safon a dewisiadau o eiriau doeth. Llongyfarchiadau mawr Hanna a diolchwn yn fawr i Swel unwaith eto eleni. Ymweliad gan Teleri Davies - pleser oedd cael croesawu Teleri nol atom i ddangos ei chrys a chap Cymru, ar ôl chwarae dros ein gwlad ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn erbyn Yr Alban nol ym mis Chwefror. Rydym yn ymfalchio yn llwyddiannau Teleri ac yn hynod o falch yng nghyrhaeddiad cyn-ddisgybl yr ysgol. Roedd yn ddiddorol iawn cael gwrando ar ei phrofiadau, ei gyrfa rygbi ac wrth gwrs hanes y gêm ei hun. Llongyfarchiadau mawr unwaith eto Teleri a diolch am dy amser. Dymuniadau gorau i’r dyfodol. Gêm y tadau & mamau! - daeth yn amser unwaith eto i’r tadau a mamau yr ysgol herio y disgyblion mewn gemau pêl-droed a phêl-rwyd. Cawsom ddiwrnod cyffrous iawn a hwyliog gyda phawb yn mwynhau y gemau. Tîm coch ddaeth yn fuddugol yn nhwrnamwnt pêl-droed a phêl-rwyd, ond yn bwysicach y disgyblion enillodd y gemau pwysig sef curo yr oedolion!!! Enillodd y merched pêl-rwyd 4-3 yn erbyn y mamau ac enillodd y bechgyn 8-2 yn erbyn y tadau! Diolchwn yn fawr i’r bawb a ddaeth i gymeryd rhan a chyfrannu i’r diwrnod. Cystadleuaeth SO58 - cafodd disgyblion CA2 y cyfle i gynllunio crys-t ar gyfer Tim Williams, tad Anni May dosbarth derbyn, i’w werthu fel rhan o’i fusnes adnabyddus Spirit of 58. Roedd y dyluniadau yn anhygoel gan y disgyblion a phenderfynodd Tim wobrwyo 9 disgybl i gyd, ond y dyluniad a ddaeth i’r brig, a’r syniad fydd yn cael ei roi ar grysau t a’u gwerthu yn yr Eisteddfod i lawr yn Gaerdydd eleni, oedd un Mared Rowlands gyda’r slogan “mae dad yn ffwtbol mad!”. Llongyfarchiadau mawr i Mared, gwobr arbennig iawn a diolch yn fawr i Tim am ei amser a’i garedigrwydd i’r disgyblion. Ffarwelio gyda blwyddyn 6 - daeth yn amser i ffarwelio gyda 19 disgybl arbennig iawn. Rydym wedi bod yn ffodus iawn o gael blwyddyn 6 gwych sydd wedi bod yn esiampl anhygoel i eraill. Mae wedi bod yn bleser eu dysgu a’u gweld yn blodeuo a datblygu dros y blynyddoedd. Diolch yn fawr i chi gyd a dymuniadau gorau i’r dyfodol.
Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Bore Coffi Macmillan Bro Tegid Cawsom fore coffi Macmillan llwyddiannus iawn eto eleni yn yr ysgol. Gwnaethpwyd £465 tuag at yr elusen bwysig yma a bydd yr arian yn mynd tuag at y gronfa lleol yma yng Ngogledd Cymru. Diolch arbennig i’r Cyngor Ysgol am eu gwaith trylwyr, i’r rhai a gyfrannodd tuag at y raffl a’r gwobrau, i’r rhai a fu’n brysur yn gwneud cacennau bendigedig ac i bawb a ddaeth i gefnogi. Diolch hefyd i’r plant am gefnogi mor wych. Rydym yn gwerthfawrogi hyn yn fawr iawn.
Sialens Ddarllen yr Haf Yn flynyddol mae Sialens Ddarllen yr Haf yn agored i holl ddisgyblion cynradd, lle mae rhaid iddynt ymweld a’r llyfrgell 3 gwaith yn ystod gwyliau’r Haf a dewis llyfrau amrywiol o’u dewis. Rydym yn hynod o hapus ac yn falch iawn o’r 80 disgybl a wnaeth yr ymdrech i gwblhau y sialens hon, ardderchog blant a daliwch ati i ddarllen!
Pêl-droed yr Urdd Rhanbarth Meirionnydd Llongyfarchiadau enfawr i’r ddau dîm o’r Ysgol a gystadlodd yng nghystadleuaeth Pêl-droed yr Urdd Rhanbarth Meirionnydd ar nos Iau y 18/10. Rydym yn ymfalchio yn llwyddiant y ddau dîm a pherfformiadau unigol y merched. Unwaith eto eleni roedd yn gystadleuaeth cyffrous a chystadleuol, gyda llu o goliau a chyd-chwarae effeithiol. Llwyddodd y tîm glas i gyrraedd y ffeinal ac Ysgol y Traeth oedd y gwrthwynebwyr a dyma beth oedd gêm a hanner! Roedd brwdfrydedd ac ymdrech y merched yn anhygoel a roeddynt yn benderfynol o lwyddo, a hynny trwy ddyfalbarhau fe lwyddodd y tîm i sgorio yr unig gôl o’r gêm, yn ddramatig iawn gyda 3 eiliad yn weddill (!), gyda Hana PK Williams yn sgorio i goroni Bro Tegid yn bencampwyr. Byddent nawr yn cynrychioli Meirionnydd yng nghystadleuaeth Cenedlaethol yr Urdd, yn Aberystwyth ym mis Mai. Llongyfarchiadau a phob lwc!
Cystadleuaeth Pêl-rwyd Gwynedd Yn dilyn llwyddiant trwy Feirionnydd cyn hanner tymor, aeth y garfan yma o Ysgol Bro Tegid i Borthmadog i herio ysgolion mawr Gwynedd yng nghystadleuaeth Chwaraeon am Oes. Yn sicr, roedd yna safon uchel i’r gystadleuaeth a roedd yn bleser gweld bob aelod o’r garfan yn perfformio yn wych a dod a balchder mawr i’r ysgol. Cafodd Bro Tegid y dechrau delfrydol ac aethant ymlaen i ennill y 5 gêm cyntaf, cyn colli i Ysgol y Gelli a chael gêm cyfartal gyda Bro Idris. Gyda’r canlyniadau yma llwyddodd Bro Tegid i orffen yn yr 2ail safle, tu ôl i’r Gelli, a byddant yn awr yn mynd ymlaen i herio siroedd eraill trwy Ogledd Cymru ym mis Ionawr. Llongyfarchiadau mawr a phob lwc yn y rownd nesaf.
Ymgyrch Operation Christmas Child Unwaith eto eleni, roedd yna ddiddordeb mawr i gefnogi’r elusen Operation Christmas Child. Casglwyd cyfanswm arbennig o 163 o focsus rhwng holl ysgolion y dalgylch a'r gymuned. Mae cyfraniad pawb yn mynd i wneud gwahaniaeth i fywydau y plant bach fydd yn derbyn y bocsus yma. Diolch i bawb am eich cefnogaeth wych.
Gymnasteg yr Urdd Roedd cystadleuaeth Gymnasteg Rhanbarth yr Urdd yn cael ei chynnal ym Mlaenau Ffestiniog ar nos Fercher y 22/11. Yn flynyddol mae’r safon yn aruchel a roedd yn bleser gweld bod safon eleni cystal. Llwyddodd Alaw Roberts i ddod yn 2ail yn unigol a llwyddodd grŵp Ysgol Bro Tegid i ddod yn 1af, ac oherwydd yn mynd yn eu blaenau i gynrychioli Meirionnydd yn y gystadleuaeth Cenedlaethol yn Aberystwyth ym mis Chwefror. Diolch enfawr i Delyth Jones am ddysgu y merched i safon arbennig. Llongyfarchiadau mawr a phob lwc yn Aber.
Gala Nofio yr Urdd Llongyfarchiadau enfawr i’r tri disgybl yma o Ysgol Bro Tegid a gafodd lwyddiant mawr yng nghystadleuaeth Gala Nofio Rhanbarth yr Urdd. Llwyddodd y tri i orffen yn y tri uchaf yn eu ras penodol. Llwyddiant arbennig blant.
Pontio’r Cenedlaethau Ers mis Medi 2018 mae disgyblion Blwyddyn 1 yr ysgol a thrigolion Awel Y Coleg wedi bod yn cyfarfod yn wythnosol i gymryd rhan mewn prosiect Pontio’r Cenedlaethau. Mae rhai o’r plant wedi magu perthynas agos iawn gyda’r trigolion, a phawb yn amlwg iawn yn hapus i weld ei gilydd bob wythnos. Cyn dechrau’r prosiect, roedd y trigolion a’r plant yn rhan o greu’r amserlen a phawb wedi cael mewnbwn, er mwyn creu amserlen hwyliog a phwrpasol i bawb. Rydym wedi bod yn greadigol gyda clai, cael sesiwn ‘Dal i symud’ gyda Anti Olwen yn arwain, sesiwn canu hefo Anti Millie a llawer iawn mwy. Erbyn hyn mae rhai o drigolion Cysgod Y Coleg wedi ymuno gyda ni, ac edrychwn ymlaen i barhau gyda’r gweithgareddau wythnosol yn ystod y flwyddyn i ddod.
Sportshall Meirionnydd Daeth yn amser unwaith eto i gystadlu yng nghystadleuaeth Sportshall, sef Athletau dan do. Dolgellau oedd y lleoliad ar gyfer y rownd gyntaf i ysgolion Meirionnydd. Roedd yno gystadlu brwd iawn a safon uchel unwaith eto eleni. Llwyddodd Ysgol Bro Tegid i ddod i’r brig, gyda Ysgol OM Edwards yn agos tu ôl iddynt. Roedd amseroedd y ddwy ysgol ar y trac yn ganmoladwy iawn, ond roedd sgiliau neidio a thaflu Bro Tegid yn arbennig wrth iddynt ennill 4 allan o’r 5 gweithgaredd. Llongyfarchiadau mawr i’r ddwy ysgol a phob lwc iddynt yn y rownd nesaf, pan fyddent yn herio ysgolion mawr trwy Wynedd ar y 21ain o Chwefror ym Mangor.
Athletau Sportshall Gwynedd Ar ôl eu llwyddiant trwy Feirionnydd, daeth yn amser i dîm talentog Athletau Ysgol Bro Tegid deithio i Fangor, i gystadlu yn erbyn goreuon ac ysgolion enfawr Gwynedd y gystadleuaeth Sportshall. Yn flynyddol mae’r gystadleuaeth hon yn creu cynnwrf ac awyrgylch drydanol a mae’r safon yn cynyddu bob blwyddyn. Eleni, cafodd 3 record eu torri, a’r 3 o Fro Tegid gyda’r ‘Speed Bounce’ ac amser mewn dwy ras gyfnewid. Roedd agwedd y 9 disgybl yn anhygoel a dangosodd pob un sgiliau canolbwyntio aruchel ac awch arbennig i wneud eu gorau. Ysgol Bro Tegid daeth yn fuddugol yn y diwedd gyda Ysgol O.M. Edwards yn 2ail - clod mawr i Bala sydd yn dangos bod yna dalent aruchel ym Mhenllyn! Dyma fydd y tro olaf i Fro Tegid gystadlu yn y gystadleuaeth hon fel ysgol, a dyma beth oedd diweddglo perffaith a sicrhau buddugoliaeth gref o ennill y gystadleuaeth adnabyddus hon am y 7fed flwyddyn yn olynol! Llwyddiant ysgubol a llongyfarchiadau mawr blant.
Cogyddion ifanc Y Bala! Unwaith eto eleni daeth cogyddion brwdfrydig o Ysgol Bro Tegid a Ysgol Beuno Sant i gystadlu yng nghystadleuaeth coginio yr Urdd sef CogUrdd. Roedd yn rhaid paratoi cebabs llysieuol a phesto heb gnau o flaen llygaid crâff y beirniad, Mrs Catrin Morris. Llongyfarchiadau i bob un ohonynt am wneud mor wych. Y buddugwyr eleni oedd: Ysgol Bro Tegid - 1af i Alys, cydradd 2il i Lili a Hana. Diolch yn fawr i bob un am gystadlu ac am gefnogaeth wych gan y rhieni a diolch arbennig i Mrs Catrin Morris am feirniadu.
Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd Cawsom Eisteddfod Sir lwyddiannus iawn eleni gyda 9 eitem gwahanol yn cystadlu. Cafodd Kaytlin 2ail yn y llefaru i ddysgwyr Bl.5a6, y parti Deulais a’r grwp llefaru yn 2ail. Daeth grŵp dawnsio gwerin Bl.3 a 4 a grŵp dawnsio gwerin Bl.5 a 6 yn 2ail hefyd, a pawb wedi cael canmoliaeth uchel iawn. Ond yn cynrychioli Ysgol Bro Tegid yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd mis Mai fydd Caio gyda’r unawd canu Bl.2 ac iau, Madi yn dawnsio Hip Hop Bl.6 ac iau, y parti unsain a’r côr. Rydym yn ymfalchïo’n fawr iawn yn llwyddiant ac ymroddiad y disgyblion a phob lwc iddynt i gyd.
Mwy am yr Eisteddfod! Daeth rhagor o lwyddiant i'r ysgol gyda Celf a Chrefft yr Urdd. Llongyfarchiadau enfawr i Jac Owen, Becca Roberts, Tili Galdo, Mared Rowlands, Cadi Llywela, Crystal Kimberley ac i grwp Noa, Maxli, Sebi a Thomas am gael 1af, a bydd eu gwaith yn mynd lawr i'r Genedlaethol yng Nghaerdydd i gael eu beirniadu yn erbyn goreuon Cymru. Pob lwc i chi gyd. Roedd 28 o waith y disgyblion wedi llwyddo i gyrraedd y 3 uchaf a mae posib i chi weld y canlyniadau ar y linc isod: http://digwyddiadau.urdd.org/files/8915/5430/7027/Canlyniadau_Celf _Rhanbarth_2019.pdf Diolch o galon i'r holl wirfoddolwyr (Rita, Liz, Diane, Dorothy Ann ac Helen) am eu hamser a chymorth gyda'r llu o waith anhygoel gyda'r plant.
Rygbi Tag Meirionnydd Ar y 5ed o Ebrill aeth merched blwyddyn 4, 5 a 6 i gymryd rhan yn y gystadleuaeth Rygbi tag, a gynhalwyd ar y 3G, gyda chwaraewraig Rhyngwladol o’r enw Gwenllian Pyrs yn dyfarnu. Roedd 3 tîm o’r ysgol (Y Gwyniaid, Y Gleision a’r Gwylltiaid) yn cymryd rhan a pleser oedd gweld pob un tîm yn cyd-chwarae yn arbennig o dda ac yn mwynhau eu hunain. Llwyddodd Y Gwylltiaid i gyrraedd y ffeinal yng nghystadleuaeth ‘Y Plât’. Aeth Y Gleision i’r rownd cyn-derfynol yn ‘Y Gwpan’ ac aeth Y Gwyniaid un ymhellach gan lwyddo i ennill y prif gystadleuaeth. Roedd y ffeinal yn gêm hynod o gyffrous ac agos yn erbyn Ysgol Bro Tryweryn, gyda Elin Jones yn sgorio chwip o gais yn yr eiliadau olaf i sicrhau y fuddugoliaeth i’r Gwyniaid. Byddent yn awr yn cynrychioli Meirionnydd yng nghystadleuaeth Cenedlaethol yr Urdd, yn Aberystwyth, ym mis Mai. Llongyfarchiadau enfawr a phob lwc
Rygbi Rhanbarth yr Urdd Ar nos Fawrth y 30ain o Fai cynhalwyd y gystadleuaeth Rygbi Rhanbarth Meirionnydd ar gae Maes y Gwyniaid, Clwb Rygbi Y Bala. Roedd yn gystadleuaeth safonol iawn gyda nifer fawr o daclo ffyrnig a cheisiadau gwych. Yn y diwedd, Ysgol Bro Tegid daeth i’r brig trwy sgorio fwy o geisiadau na Ysgol Bro Tryweryn, a ddaeth yn ail agos. Llongyfarchiadau mawr i’r bechgyn a fydd yn awr yn cael y cyfle i ddangos eu sgiliau yn Aberystwyth penwythnos nesaf, yng nghystadleuaeth Cenedlaethol yr Urdd. Dyma beth fydd penwythnos prysur i’r ysgol, lle fydd 4 tîm yn cystadlu yn erbyn goreuon Cymru mewn 4 cystadleuaeth; pêl-droed i fechgyn, pêl-droed i ferched, rygbi tag i ferched a rygbi taclo i fechgyn. Dymuniadau gorau i bawb a mwynhewch y profiad.
Llyfrau i’r Gymuned Dyma bedwar disgybl o flwyddyn 6 Ysgol Bro Tegid sydd ar y Cyngor Ysgol, Efa, Alys, Oliver ac Osian yn cyflwyno dau focs yn llawn o lyfrau darllen amrywiol i feddygfa’r Bala ac i’r Ganolfan Hamdden. Maent yn gobeithio bydd plant yr ardal yn elwa o gael mwynhau’r llyfrau yma. Diolch arbennig i ddisgyblion a rhieni Bro Tegid am gefnogi’r ymgyrch yma fel rhan o ddathliadau Diwrnod Y Llyfr eleni.
Chwaraeon Cenedlaethol yr Urdd Dyma hanes 4 tîm Ysgol Bro Tegid yn cystadlu (am y tro olaf) yng nghystadleuaeth Cenedlaethol yr Urdd, yn Aberystwyth, yn erbyn goreuon Cymru: Cystadleuaeth pêl-droed blwyddyn 3&4: Llwyddodd y bechgyn i ennill 4 gêm a chael 1 gêm cyfartal i ddod yn gyntaf drwy Gymru gyfan. Roedd safon eu chwarae yn aruchel, gyda sgiliau cydweithio ac ymdrech ardderchog i gyd fynd gyda’r sgiliau pêl- droed dawnus. Dyma beth fydd tîm ar gyfer y dyfodol! Cystadleuaeth pêl-droed merched 7-bob-ochr: Perfformiodd y merched yn arbennig gan gystadlu yn wych yn erbyn ysgolion dwbl ein maint ni i gael 2 gêm gyfartal a cholli 1. Cyd-chwarae arbennig gan ddangos awch rhagorol i lwyddo. Gall bob un o’r merched fod yn falch tu hwnt o’u perfformiad. Cystadleuaeth rygbi tag i ferched: Llwyddodd y merched i ennill 4 allan o 4 yn y grŵp gan chwarae rygbi o safon aruchel, a hynny yn erbyn ysgolion tair gwaith maint Bro Tegid! Roedd yn bleser gwylio y tîm yn perfformio mor ffantastig. Yn anffodus, colli 20-15 yn yr wyth olaf oedd eu hanes, ond roedd yr ymdrech ar perfformiad yn un arbennig. Gwych ferched. Cystadleuaeth rygbi taclo i fechgyn: Roedd safon y gystadleuaeth yn un uchel iawn, yn enwedig gyda charfan mor fach, a roedd dipyn o her o flaen yr hogiau yn erbyn timau cryf o’r De. Colli bob gêm oedd hanes y tîm ond dangosodd pob un chwaraewr bod ganddynt galon fawr ac agwedd wych i ddyfalbarhau tan y diwedd, a llwyddodd y tîm i sgorio ambell i gais o safon uchel. Rydym yn ymfalchio yn eu llwyddiant a bydd y profiad gwych yn aros yn eu cof. Llongyfarchiadau i chi gyd.
Enillwyr Cenedlaethol Celf a Chrefft Cafodd Ysgol Bro Tegid newyddion da iawn yn ddiweddar pan glywsom fod pump o wobrau wedi dod i’r ysgol mewn amrywiol gystadlaethau Celf a Chrefft, a hynny ar lefel Cenedlaethol. Llongyfarchiadau mawr i Tilly (2il am argraffu), Crystal (2il am luniadu), Mared (3ydd am argraffu), Cadi (3ydd am waith tecstiliau) ac i Maxli, Noa, Thomas a Sebi (3ydd am greu arteffact - gwaith grŵp). Bydd eu gwaith yn cael eu harddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd. Mae’r ysgol yn ddiolchgar iawn i’n gwirfoddolwyr prysur sydd bob amser mor barod i’n helpu a rhoi arweiniad gwych i’r disgyblion, ac wedi gwneud hynny ers blynyddoedd. Diolch arbennig i Rita Jones, Liz Jones, Diane Jones a Dorothy Ann Jones am eu holl waith gyda’r clwb celf eleni ac am gynnig profiadau gwych i’r disgyblion a diolch hefyd i’r rhieni am eu cefnogaeth.